Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:561386 kpl

Liity jäseneksi

Jäsenmaksu v.2024 on 20 euroa/henk. ja alle 18v.5 euroa/henk. Käytä viitenumeroa. V.2024 jäsenmaksun viite on1151.Jos maksat toisen henkilön maksun, silloin a.o.nimi viestikenttään.
Satunnaiset kuvat

007
015
017
018
019
020
021
016
022
023

Yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Ylä-Savon Puutarhaseura ry ja kotikunta on Iisalmi.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Ylä-Savon alueen puutarhakulttuuria ja toimia puutarha-alan toimintamuotojen yhdyssiteenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, kursseja, luento- ja esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jakaa stipendejä sekä antaa lausuntoja puutarha-alan koskevista asioista.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen puutarha-alalla työskentelevä tai puutarhakulttuurista kiinnostunut henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja kokouksen päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

4 §

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua sen mukaan kuin yhdistyksen vuosikokous vuosittain päättää. Jäsenmaksun maksamalla jäsen on oikeutettu jäsenetuihin. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuoden ajalta.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat edistäneet alueen puutarhakulttuuria.

                    

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä-kuusi (4-6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallitusten varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja/tai valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8 §

Yhdistyksen yleiset kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Ylä-Savon alueella ilmestyvässä valtalehdessä. 

 

9 §

Yhdistyksellä on yksi (1) sääntömääräinen kokous vuosittain. Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenenviiden (35) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, lukuun ottamatta sääntömuutos- ja purkamispäätöksiä, joihin tarvitaan määräenemmistöt. 

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa on käytettävä suljettua lippuäänestystä, ellei kokous yksimielisesti hyväksy avointa äänestystapaa.

 

10 §

Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

Vuosikokouksessa:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen osanottajat, päätösvaltaisuus ja laillisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden toiminnasta.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta.

 

11 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikoin välein pidettävässä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat puutarhakulttuurin edistämiseen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samoin puutarhakulttuurin edistävään tarkoitukseen.

 

12 §

Mikäli jotain ei ole yhdistyksen säännöissä erikseen mainittu, noudatetaan siltä osin voimassaolevaa yhdistyslakia.